Apply member

การสมัครสมาชิก มี 2 ลักษณะ คือ
๑. สมาชิกเว็บไซต์
๒. สมาชิกสมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ (สนนช.)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

๑. ส่งคำร้องสมัครสมาชิกให้กับผู้ดูแลระบบ
 ๑.๑ คลิ้กที่นี่ เพื่อส่งคำร้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์
 ๑.๒ กรอกข้อมูลลงในช่อง Username และ E-mail address ที่ต้องการใช้งาน (เลือกได้เองตามชอบใจ)
 ๑.๓ คลิ้กที่ปุ่ม "Create new account"
๒. รอการตอบรับ ทาง E-mail address
 ๒.๑ ข้อมูลที่กรอกตามข้อ ๑ จะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบ โดยจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันสแปม (จากแฮกเกอร์)
 ๒.๒ ผู้ดูแลระบบ จะส่ง URL Link ตอบรับให้ทาง E-mail address ตามที่กรอกข้อมูลในข้อ ๑
   (ปกติจะใช้เวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง)
๓. เปิดดู E-mail address และยืนยันการเป็นสมาชิก
 ๓.๑ เปิด E-mail address
 ๓.๒ คลิ้กที่ URL Link ในข้อ ๒.๒ ที่ผู้ดูแลระบบส่งไปให้ หรือ ก็อปปี้ URL Link เปิดใน Browser
 ๓.๓ กรอกข้อมูลลงในช่อง Username และ Password (เลือกได้เองตามชอบใจ)
 ๓.๔ คลิ้กที่ปุ่ม "save"
 ๓.๕ การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ briia.org เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
๔. จดจำ + นำ Username และ Password ไปใช้งาน
 ๔.๑ Login เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ "สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ" คลิ้กที่นี่
 ๔.๒ กรอกข้อมูล "สมาชิกเว็บไซต์" ลงในช่อง Username และ Password
 ๔.๓ เข้าใช้งานเว็บไซต์ตามสิทธิของแต่ละคนที่ได้รับ

หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ทาง E-mail address
admin@briia.org


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ (สนนช.)

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
๒. กรอกข้อมูล รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัครลงใน ใบสมัครสมาชิก (Application form)
๓. ส่งเอกสารกลับมายัง สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ ทางไปรษณย์ ตามที่อยู่ในเอกสาร
หรือ ส่งมาที่ E-mail address ของผู้ดูแลระบบ : admin@briia.org


Download application form...Click here