About us

泰国语言 Thai Language ภาษาไทย
英语 English Language ภาษาอังกฤษ
中国 Chinese language ภาษาจีน

สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ (สนนช.)
The Belt and Road Initiative International Alliance : BRIIA
一 带 一 路 国 际 联 盟

วัตถุประสงค์
1.ให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้า
2. การวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
4. จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
5. ประสานงาน จัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรอื่น ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมด้านการสาธารณกุศล การกีฬา การศึกษา และ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งองค์กรนั้น ๆ ได้รับการอนุญาตจากทางราชการแล้ว

แนวทางการทำงาน ของ "สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ"
1.ในประเทศไทย ใช้แนวทางเพื่อดำเนินการดังนี้
 1.1 กระแสพระราชดำรัสฯ"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"เป็นหัวใจของการทำงาน
 1.2 จงรักภักดี พี่งตนเอง(พอเพียงและมีน้ำใจไมตรีดูแลช่วยเหลือกัน) ซื่อสัตย์ และ มีสัจจะ(ไม่หลอกลวงผู้คนและพูดแล้วต้องทำ)
 1.3 มีจุดยืนคือทำงานเพื่อส่วนรวม
 1.4 ไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับผู้เห็นต่าง ฯ
 1.5 เป้าหมายคือ ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง มีสันติสุข และสมาพันธ์ฯ ในประเทศไทยเป็นของปวงชนไทยอย่างยั่งยืน
2. สังคมนานาชาติฯ
 2.1 ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศมวลสมาชิก
 2.2 ไม่สร้างความขัดแย้ง และลดการเอาเปรียบกับการกีดกันทางการค้า
 1.3 ร่วมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ฯ
 2.4 เป้าหมายคือ ร่วมสร้างสันติสุขให้สังคมนานาชาติ
3.แผนงาน : เบื้องต้น 4 ด้าน
 3.1 ด้านการศีกษาและวิจัย พัฒนา ฯ
 3.2 ด้านการกีฬา ฯ
 3.3 ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
 3.4 ด้านการค้าและการลงทุนฯ :
   เนันที่เศรษฐกิจฐานราก ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นที่เป็นผลิตภ้ณฑ์ประเภทเกษตรอินทรีย์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม